Vogel-Vrij Bestuur log-in

Vliegen als een vogel met de Stichting Vogel-Vrij

    Gehost door Flexwebhosting.nlDisclaimer verklaring


Deze website wordt inhoudelijk beheerd door de Stichting Vogel-Vrij. Het technisch beheer wordt verzorgd door de Webmaster. Tezamen

worden zij  “de  beheerders”  genoemd .  Voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Stichting Vogel-Vrij.

Voor technische vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Webmaster (webmaster.ict@vogel-vrij.nl).

 

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Deze website is bedoeld ter algemene informatie betreffende de activiteiten van de Stichting Vogel-Vrij. Ondanks dat bij het samenstellen en   

onderhouden van deze website alle zorgvuldigheid is nagestreefd, kunnen beheerders niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Beheerders kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Zodanig gebruik van deze website, dat het gebruik door andere bezoekers wordt gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt of kan worden gebracht of de geboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast, is niet toegestaan. Beheerders wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand. Het gebruik van de geboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico. Op de

website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door beheerders niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Beheerders wijzen iedere aansprakelijkheid hieromtrent nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n), gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Beheerders behouden zich het recht voor om de content te allen tijden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.


Beheerders, respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met

betrekking tot de website, de achterliggende techniek en de hierop gebaseerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Vogel-Vrij over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar de homepage www.vogel-vrij.nl zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Vogel-Vrij. Het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenaamde ‘deeplinks’, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Vogel-Vrij.


Beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van:

- de toegang of het gebruik van deze website,

- de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,

- het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie

   die via de website aan de Stichting Vogel-Vrij wordt gezonden of

   aan u door derden wordt gezonden,

- het verlies van gegevens,

- downloading of gebruik van documenten die via deze website beschikbaar worden gesteld,

- aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.


De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van beheerders. Beheerders kunnen de website

of onderdelen daarvan zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Beheerders aanvaarden geen enkele

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of een onderdeel daarvan. Beheerders behouden zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Op de website en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Het Bestuur